Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné podmínky

7. 10. 2008

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

 

1. Předmět Všeobecných podmínek

1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb na základě provedené registrace na registračním serveru  www.802.cz

1.2.  "Zájemcem" je každý, kdo úplně a pravdivě vyplnil přihlášku na registračním serveru, a to včetně kontaktní e-mailové schránky (k jejímu zřízení lze využít stránky: http://webmail.802.cz/reg/ ), která je podmínkou vzájemné komunikace.  Zájemce je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a výběr doručené pošty.

1.3. "Uživatelem služeb" je každý, komu byly na základě jeho projevené vůle a řádně autorizované registrace     vygenerovány autentické parametry pro přístup k síti Internet a splnil podmínky, stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami.

1.4. "Registrátor" je "Poskytovatelem" služeb v souladu s povolením MH Českého telekomunikačního úřadu zn.   GL-28/S/2000 pod čj. 26296/2001-610 ze dne 31. července 2001.

 

2. Druhy a rozsah poskytovaných služeb

2.1.   Aktuální informace o druzích, cenách a rozsahu služeb poskytovaných poskytovateloem jsou veřejně přístupné v sídle poskytovatele nebo prostřednictvím internetové stránky poskytovatele www.802.cz.

2.2.   Uživatel bere na ve vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb.

2.3.  Rozsah a druh objednaných služeb může být měněn pouze provedením nové registrace příslušné služby ze strany uživatele, příp. prostřednictvím osloveného obchodního zástupce a za předpokladu splnění veškerých podmínek dostupnosti -realizovatelnosti nově zvolené služby.

 

3. Zahájení a způsob poskytování služeb, platby

3.1. Služba je poskytována formou předplatného.

3.2. Každý,  komu po  prověření  na stránkách registračního serveru www.802.cz  byla  poskytnuta informace o dosažitelnosti připojení a na základě řádné registrace, potvrzené autorizačním e-mailem generováno registrační číslo účastníka včetně příslušných přístupových parametrů (jméno, heslo), je povinen při realizaci připojení uhradit příslušný aktivační poplatek. V případě možného dodatečného zjištění technických problémů v dostupnosti služby bude zájemci aktivační poplatek neprodleně vrácen.

3.3. Zahájení poskytování telekomunikační služby je vázáno rovněž na splnění technických podmínek ze  strany zájemce - uživatele služeb, tj.  instalace příslušné technologie, umožňujících přístup k těmto službám.

3.4. Poskytování služby je aktivováno dnem připsání příslušné částky předplatného (dle Ceníku služeb, který je zveřejněn na stránkách www.802.cz) ve prospěch účtu registrátora-poskytovatele služeb, a to na příslušné období (měsíc).

3.5. Při veškerých platbách, jež jsou prováděny výhradně bezhotovostní platbou ve prospěch bankovního účtu poskytovatele, vedeného u eBanky, a.s., č.ú. 48518028/2400, je uživatel povinen uvádět vždy příslušný variabilní symbol (dále jen VS), kterým je jeho registrační číslo. V opačném případě nelze platbu řádně identifikovat a uživateli, který takto neidentifikovatelnou platbu provedl, nebude přístup do sítě Internet obnoven. Platby poštovní složenkou jsou nepřípustné.

3.6. Rozhodné datum pro zahájení poskytování služeb, a tím i počátek předplatného, je první přihlášení jménem a heslem k Internetové bráně sítě 802.cz. Zákazník následně může provést platbu v odpovídající výši předplatného, čímž se posune jeho tzv. expirační datum (datum vypršení předplatného). Pokud uživatel uhradí částku předplatného nižší, než činí její výše včetně příslušné sazby DPH, nelze platbu považovat za řádnou úhradu předplatného a nedojde k posunutí expiračního data služby, a to až do vyrovnání předepsané výše platby.

Každý další poplatek pro plynulou aktivaci následujícího měsíčního období by měl být zaplacen tak, aby odpovídající finanční částka byla na specifikovaný účet poskytovatele připsána nejpozději jeden den před datem expirace. V případě opožděné platby bude přístup do Internetu pozastaven, k obnovení poskytování služby dojde opět po připsání příslušné platby na náš příslušný účet u eBanky a následné synchronizaci s naším systémem. Typická doba zapojení služby je v případě běžného provozu několik minut.

3.7. Zákazník, který využívá služby domácího připojení, má v průběhu poskytování služeb možnost přerušení této služby, maximálně však na období 2 měsíců/rok. V případě využití této možnosti přerušení služeb připojení do sítě Internet formou předplatného na dobu přesahující období 2 (dvou) měsíců nepřetržitě, bude uživateli služba obnovena pouze při zaplacení jednorázového aktivačního poplatku ve výši 500,- Kč.

3.8. Pro zákazníka, který využívá jiné služby než připojení domácnosti, je využití ujednání čl. 3., odst. 3.7. nepřípustné.

3.9. Uživatel služeb akceptuje elektronický daňový doklad, který se vytvoří teprve okamžikem připsání částky předplatného na účet poskytovatele. Uživatel si tento daňový doklad-fakturu vytiskne bez jakéhokoliv změny obsahu a údajů, textových i číselných, v odpovídající grafické úpravě dle možností a nadstavení svého počítače a tiskárny. Uživatel akceptuje daňový doklad bez podpisu a otisku razítka (dle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem účetním, pro účetnictví uživatele se daňový doklad stane podpisem uživatele (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb.). Pro přístup k předmětným dokladům využívá uživatel vždy své přístupové jméno a heslo.

 

4.  Přístup k službám a podmínky jejich užívání

4.1. Přístupem ke kterékoliv ze služeb nebo zmocněním jiných k témuž, uživatel akceptuje podmínky Všeobecných podmínek síťových služeb. Dále uživatel přijímá odpovědnost za zaplacení příslušných poplatků předplatného a za veškeré zacházení způsobené uživatelem.

4.2.  Registrátor (poskytovatel) poskytne oprávnění přístupu ke službám a nenese odpovědnost za žádné zneužití těchto služeb. Při zneužití těchto služeb uživatelem, odpovídá uživatel v celém rozsahu za škodu tím způsobenou. Uživatel se zavazuje se svými přístupovými parametry nakládat jako s důvěrným údajem.

4.3. Registrátor (poskytovatel) nenese odpovědnost za datovou bezpečnost uživatelova informačního systému, za funkčnost telekomunikačních okruhů a zařízení dodaných uživateli pro zajištění přístupu ke službě. Zároveň nenese odpovědnost za funkčnost částí sítě Internet provozovaných jinými provozovateli, ani nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných prostřednictvím Internetu jinými subjekty.

Uživatel bude službu používat tak, aby tím nedocházelo k porušování příslušných předpisů, jinak nese odpovědnost z toho vyplývající.

4.4. Uživatel je odpovědný za instalaci, údržbu a užívání host systémů, pracovních stanic, komunikačních linek a veškerého vybavení, požadovaného pro přístup  k síti Internet. Takové vybavení musí splňovat požadavky na použití s příslušnou službou.

4.5. Registrátor (poskytovatel) si vyhrazuje právo omezit, nebo dočasně zrušit přístup uživatele ke službě, pokud  tento zapříčiní poruchu či omezení jakékoliv části služby registrátora. Poskytnutí služby může být přerušeno až do doby odstranění. V případě, že uživatel poruší podmínky užívání služby zvlášť hrubým způsobem, tzn. svým chováním omezí nebo ohrozí možnost poskytování služeb dle stanovených podmínek registrátora, je tento oprávněn zrušit přístup zákazníka ke službě okamžitě,  zejména je-li zřejmé, že uživatel zneužívá telekomunikační síť nebo službu v rozporu se závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, to:

a) uživatel úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu;

b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření počítačových virů, porušování vlastnických          a autorských práv;

c)  uživatel narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;

d) uživatel neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí;

e) uživatel porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě;

f) uživatel zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty "mailbombing", pokusů přetížit systém) a jiných zásahů;

g) uživatel rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití;

h) uživatel umožní bezplatné, či komerční využívání objednaných služeb třetím osobám nebo jejich komerční využití, čímž nese odpovědnost za možnou škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami.

Toto je považováno a podstatné porušení podmínek poskytování služeb a poskytovatel je oprávněn vyúčtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Desettisíc korun českých), přičemž ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

4.6. Uživatel je odpovědný za rozvíjející a nebo udržovací postupy, mimo služby;  k ochraně svých programů  a dat na podporu a  rekonstrukci ztracených dat, programů a postupů. 

4.7. Registrátor (poskytovatel) nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušenost dat nebo za bezpečnost údajů  během  přenosu prostřednictvím veřejných prostředků pronajatých uživatelem od jiných organizací.

4.8. Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány a jejich součásti jsou  zpravidla ve výlučném vlastnictví poskytovatele, který je oprávněn toto dle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.

4.9. Uživatel bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranění zařízení poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb, případně vést ke ztrátě dat na koncovém zařízení uživatele. Uživatel je výlučně odpovědný za provádění zálohování dat na koncovém zařízení uživatele              a provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda uživatel takové zálohování dat provedl či nikoliv.

4.10.  Uživatel  tímto uděluje registrátorovi (poskytovateli) souhlas  s prováděním prací, souvisejících            s poskytováním objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení poskytovatele v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné i v ostatních prostorách nemovitosti, ve které se nachází koncové místo, a to za přítomnosti uživatele či jeho zástupce. Za tímto účelem se uživatel zavazuje umožnit na poádání poskytovateli přístup do prostor místa instalace po celou dobu poskytování služeb, jakož i v souvislosti s jejich ukončením.

4.11.  Uživatel se zavazuje uhradit poplatky podle aktuálně platného ceníku servisních poplatků poskytovatele zajakékoliv servisní úkony, vyžádané uživatelem nad rámec odstranění závad dle článku 5. Všeobecných podmínek.

 

5. Hlášení a odstraňování poruch a závad, reklamace

5.1.  Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení, popř. přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud lze takovéto snížení kvality, dočasné omezení popř.přerušení předvídat, oznámí registrátor (poskytovatel) tuto skutečnost uživateli vhodným způsobem, tj. prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní e-mailovou adresu, kterou je uživatel povinen zřídit  v souladu s ujenáním čl. 1., odst. 1.2. Všeobecných podmínek, nebo informační internetové stránky poskytovatele.

5.2.  Uživatel je povinen ohlásit omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb, příp. závady na zařízení poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Registrátor (poskytovatel) předpokládá, že uživatel před hlášením závady provedl kontrolu svého koncového zařízení.

 

 

 

5.3.  Poskytovatel se zavazuje závady odstranit nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení uživatelem dle odst. 5.2., pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména znemožnění přístupu ke koncovému místu, přerušení dodávky elektrické energie a pod. Za odstranění závady je považován okamžik obnovení spojení se sítí Internet. V souvislosti s přerušením přístupu k síti Internet delším než 24 hodin nepřetržitě, má zákazník nárok na úpravu expiračního data služby o příslušné časové období, po které mu byl bez jeho zavinění přístup k užívání objednaných služeb odepřen.

5.4.  Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel, nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady podle platného ceníku poskytovatele.

5.5.  Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uhrazovat uživateli náhradu škody v důsledku neposkytnutí bjednané služby nebo vadného poskytnutí objednané služby.

 

 

6.  Všeobecná ustanovení

6.1. Uživatel  souhlasí, že bude používat kteroukoliv ze služeb, poskytovaných dle řádné registrace, pouze pro své vlastní potřeby.

6.2. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Uživatel prohlašuje, že se řádnou registrací na stránkách registrátora (poskytovatele) www.802.cz, což následně stvrzuje autorizačním e-mailem své objednávky, seznámil s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování služeb, zejména s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení, způsobem užívání služeb, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a souhlasí    s nimi.

6.4. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uděluje uživatel po dobu poskytování služeb poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje, uvedené ve registračním formuláři objednané služby (dále jen "osobní údaje uživatele") pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech nových službách poskytovatele, apod.

Poskytovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatele žádným jiným třetím osobám s výjimkou povinností, vyplývajících z obecně závaznýcj právních předpisů ČR. Správcem osobních údajů uživatele podle zák. 101/2000 Sb., uvedených v registračním formuláři, je poskytovatel. Uživatel je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů podle tohoto odstavce je dobrovolné a že je oprávněn zmocnění podle tohoto odstavce kdykoliv písemně odvolat.

6.5. Služby jsou poskytovány v souladu s povolením MH Českého telekomunikačního úřadu zn.   GL-28/S/2000 pod čj. 26296/2001-610 ze dne 31. července 2001.

Vzájemný vztah a Všeobecné podmínky služeb, jakožto i případné doplňky, se řídí právními předpisy České republiky.