Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek ze dne 22.11.2010

14. 12. 2011

 

 

Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 7/2166, 143 00 Praha 12 – Komořany
 
Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek,
které se konalo dne 22. listopadu 2010 od 19.30 hodin
ve sklepě domu U vlečky 2166/7, Praha 4, v prostoru sušárny
 
Shromáždění vlastníků svolané na 19:00 se sešlo v celkovém množství vlastnických podílů pouze 49,72 %. Proto bylo v 19:30 zahájeno náhradní shromáždění, s týmž programem a procentuálním zastoupením vlastnických podílů. Toto shromáždění bylo v souladu se zvyklostmi a pozvánkou usnášení schopné.
 
Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ, pan Petr Rychtařík, přivítal přítomné a pověřil dalším řízením schůze pana Jiřího Michálka, člena výboru SVJ.
Shromáždění nejprve bez připomínek jednomyslně schválilo program schůze.
Předseda výboru SVJ pak přednesl svou zprávu o činnosti výboru SVJ a o činnosti SVJ za období uplynulé od předchozího shromáždění. Ve zprávě o činnosti, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto zápisu, se mimo jiné zabýval kontrolou zápisu a usnesení z minulého shromáždění, zprávou o činnosti výboru SVJ a změnami ve složení výboru (body 1-3 programu shromáždění dle pozvánky).
V dalších bodech jednání přednesl pan Ivan Klásek úplnou zprávu o hospodaření SVJ v roce 2009, zprávu o hospodaření za prvních 10 měsíců roku 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Po krátké diskusi shromáždění postupně obě zprávy i návrh rozpočtu jednomyslně schválilo.
V souvislosti s finančními zprávami a rozvahou na příští období byly podány informace o provedených opravách, dále informace o potřebných opravách a možnostech jejich financování v budoucnosti (výtahy, popelnicové stání, úprava bývalé prádelny). Tím byly programově naplněny i zbývající body (4-6) dle pozvánky.
V diskusi se opět hovořilo o hlavních tématech jako je rekonstrukce výtahů, potřebná úprava popelnicových stání, chování nájemníků a vlastníků v domě a jeho okolí, udržování čistoty, dodržování pravidel soužití, platební morálce vlastníků a o kvalitě dodávek TUV. Výbor požádal vlastníky, aby pomohli s monitorováním stavu dodávek TUV a o všech případech snížené kvality TUV (nízká teplota, rezavá voda) výbor písemně informovali.
Shromáždění vlastníků pak opět jednomyslně přijalo níže uvedené usnesení.
Po té bylo shromáždění ukončeno.
 
Usnesení:
Shromáždění vlastníků jednotek domu U vlečky 2166/7, které se sešlo v Komořanech, dne 22.11.2010 v 19:30 hod, přijalo počtem hlasů 100% z celkového počtu přítomných 49,72% vlastnických podílů následující usnesení:
Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o činnosti výboru SVJ, schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2009 a za období od 1.1. do 31.10.2010 a návrh rozpočtu na rok 2011.
Shromáždění vlastníků pověřuje výbor SVJ zabezpečit rekonstrukci výtahů v souladu s dosud provedenými kroky a schváleným rozpočtem.
 
 
Zapsal:                                                                    Za správnost:
 
 
              _________________________                                           ______________________
                           Jiří Michálek                                                                                          Petr Rychtařík
                               člen výboru SVJ                                                                                  předseda výboru SVJ
 
 
 
 
Příloha 1:                        Zpráva o činnosti za rok 2010
 
 
Minulé shromáždění nezavázalo výbor žádnými konkrétními úkoly. Výbor byl pověřen (v rámci schválených zpráv) vedením běžné agendy a zajištěním rekonstrukce stávajících výtahů.
 
1) Reklamace TUV
Výbor zjistil, že nepravidelnosti v dodávce TUV a zhoršení její kvality byly počátkem roku zapříčiněny připojováním nových bytů (za komořanským technologickým parkem) na vodovodní řad.
Výbor ve snaze řešit dlouhodobě opakované stížnosti na dodávku a kvalitu TUV se sešel se zástupci sousedního společenství k diskusi o možnostech společných kroků vedoucích k úspěšnému řešení reklamací na dodavatele TUV, firmu Brotánek.
Výbor konstatuje, že po výměně boileru (fa Brothánek) a zesílení výkonu čerpadla (p. Klásek) došlo k výraznému zlepšení dodávky teplé vody pokud jde o teplotu.
Dalším problémům s dodávkou TUV se budeme věnovat v diskusi, na základě podnětů nájemníků.
 
2) Odečty stavu vodoměrů, vyúčtování 2009, potvrzení o příjmu z pronájmu
Na počátku ledna byly členy výboru provedeny odečty spotřeby TUV a SV a zároveň kontrola funkce vodoměrů v jednotlivých bytech. Na základě zjištěných dat byly úhrady za dodávky energií a služeb v roce 2009 rozpočítány mezi jednotlivé vlastníky.
Vyúčtování za rok 2009 bylo vlastníkům předáno v písemné formě.
Současně bylo pro daňové účely vlastníkům předáno potvrzení o příjmu z pronájmu plochy na střeše domu mobilním operátorům.
 
3) Rampa
Plánovaná výstavba nájezdové rampy k vstupním dveřím byla dokončena.
Rampa byla následně zaměřena specializovanou geodetickou firmou, a to podle požadavku stavebního úřadu.
Následně bude třeba s MÚ uzavřít smlouvu o užívání pozemku.
Ze schodů byly odstraněny nájezdy pro kočárky a na schody byly instalovány širší žlutočerné protiskluzové pásky. Rovněž bylo upraveno okolí rampy poškozené její výstavbou.
 
4) Výtahy   
Výbor začátkem roku kontaktoval nové firmy, které se zabývají rekonstrukcí výtahů a dodávkou technologií pro jejich provoz, a požádal je o vypracování nabídky pro náš dům. Zároveň požádal o aktualizaci nabídek již obdržených, aby se mohl informovaně rozhodnout pro nejvýhodnější nabídku a zahájit jednání o smlouvě na rekonstrukci. Ve smyslu usnesení shromáždění vlastníků a schváleného rozpočtu postupoval výbor tak, aby nejvhodnější
nabídka byla vybrána v měsíci květnu a do začátku letních prázdnin byla mezi zhotovitelem a SVJ podepsána smlouva o dílo.
Ze všech nabídek (5 firem, několik aktualizací) výbor vybral dvě nejvhodnější (z hlediska nákladů, možnosti splátkového financování, záručních a servisních podmínek), a to nabídku firmy Bestlift a Schindler.  Na základě dalších jednání byl vybrán realizátor díla, s nímž byla
projednána a podepsána příslušná smlouva.
Hlasováním výbor dospěl k rozhodnutí ve prospěch firmy BESTLIFT s.r.o.Cenová nabídka na rekonstrukci nákladního a osobního výtahu za dva totožné výtahy s nosností 800kg činí 2.739.000kč s DPH 10% a možností splátkového financování. Nabídka počítá s rekonstrukcí „na klíč“ a záruční dobou 60 měsíců při běžném servisu firmy Bestlift, který po dobu prvních 12 měsíců bude poskytován bezplatně.
Výbor se dohodl, že stavební povolení vyřídí za SVJ firmou BESTLIFT pověřený projektant za cenu cca 32.000,- Kč bez DPH. Výbor zorganizoval dva termíny schůzek v domovních prostorách, kde umožnil vlastníkům seznámit se blíže s nabídkou firmy BESTLIFT s.r.o., respektive konzultovat veškeré dotazy, které se rekonstrukce výtahů týkaly.
Dále zajistil podpisy vlastníků nezbytné k získání stavebního povolení.
Původně odhadovaný termín zahájení rekonstrukce byl podzim 2010 s tím, že vše závisí na vyřízení stavebního povolení.        (Podáno na stavební úřad, dosud v řízení.)
V současné době předpokládáme zahájení rekonstrukce až na začátku roku 2011, protože nechceme rušit klid a pohodu vánočních svátků rekonstrukčními pracemi.
(Předpokládáme, že stavební povolení by mělo být vyřízeno ještě letos.)
Předem upozorňujeme, že z technických důvodů musí být započato s rekonstrukcí nákladního výtahu. Během rekonstrukce nutně dojde i k současné odstávce obou výtahů na dobu cca 1 týdne. Rekonstrukce přitom bude přirozeně zohledňovat nutnost provozu alespoň jednoho výtahu. V případě běžné poruchy provozovaného výtahu jsou pracovníci rekonstrukční firmy připraveni ji okamžitě odstranit.
Rekonstrukce výtahů důležitá data
- V červenci 2010 podepsána smlouva s firmou Bestlift, s.r.o., zaplacena záloha ve výši  
                                                                                                                        278.190,-Kč.
- Dne 13.9.2010 byly zhotoviteli předány písemné souhlasy vlastníků s rekonstrukcí, a to
 v počtu 81.65% (potřebné minimum bylo 75%).
 Firma Bestlift neprodleně podala příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání stavebního
 povolení.
- Od 1. října byla firmě Schindler vypovězena (s tříměsíční výpověďní lhůtou) smlouva
   o provádění servisu výtahů. Servis následně převezme firma Bestlift.
 
5) Kanalizace
Na hlavní kanalizační trubce ve sklepě domu byl zjištěn malý únik,  provázený silným zápachem, který se šířil elektrickými rozvaděči v levé části domu. Trubka byla utěsněna v přístupové šachtě montážní pěnou. Další únik splašků ani pachové stopy již nebyly pozorovány.
 
6) Výbor se zabýval údržbou a úklidem okolí našeho domu.
Rozhodl realizovat ji nejlevnější variantou, tedy vlastními silami. V souvislosti s tím bylo zakoupeno nejnutnější nářadí a proběhlo několik brigád. (Proklestění stromů a odstranění křovisek na pozemku před domem, opakované sečení trávy, spálení klestí a dřevěného odpadu.)
 
7) Výbor vzal na vědomí demisi dvou členů výboru:
Martina Zborníka ke dni 2.7.2010 (ukončení členství v SVJ v důsledku výměny bytu
a Marcely Kunčarové ke dni 2.9.2010  (dočasná změna pobytu)
Výbor bude nadále pokračovat v činnosti (v souladu se stanovami SVJ)  složený ze zbývajících tří členů. Výbor po předchozí dohodě zvolil novým místopředsedou pana Rostislava Šocha.
 
Složení výboru :    Předseda:            Petr Rychtařík
                              Místopředseda:   Rostislav Šoch
                              Člen výboru:       Ing. Jiří Michálek, CSc.
 
 
8) Výbor dále řešil zatékání do bytu č.64
při extrémně prudkých a vydatných srážkách. Na základě prohlídky střechy byly zjištěny defekty v těsnění stříšky společných balkonů, a to v místě kontaktu oplechování s fasádou domu. Stříška byla přetěsněna.
 
9) Výbor rovněž řešil zatékání do sklepů č.45 a č.60.
(Opět při prudkých a vydatných srážkách)
Výbor pověřil správce, pana Kláska, k opětovnému uplatnění reklamace u firmy SK Stav, s.r.o., která prováděla opravu lodžií a vstupů domu, včetně obložení.
Při společném jednání výboru, správce a fy. SK Stav bylo dohodnuto přetěsnění lišty na fasádě v přízemí a několika dalších potenciálních poruch těsnosti. SK Stav opravy na své náklady provedl.
 
10) Drobné opravy
Správce domu, pan Klásek, zajistil opravy poškozených dveří (utržené panty), a to v 8.patře, v přízemí a ve sklepě. Dále opatřil těsněním dveře od chodbiček v přízemí (v zimě profukuje od otevřených vchodových dveří).
Ve sklepě byla opravena utržená konstrukce nesoucí kabeláž. 
Na fasádě domu pod nájezdovou rampou byly vyměněny větrací mřížky.
Výbor po dohodě s Ing. Fričem, bytem U vlečky 1748/6, odstranil svépomocí ze střechy našeho domu anténní kabel vedoucí k domu Ing. Friče.
 
11)Výbor dále projednal plán akcí na rok 2011.
Kromě realizace rekonstrukce výtahů bude třeba řešit (samozřejmě podle aktuálních finančních možností):
 - rekonstrukci popelnicových stání
 - rekonstrukci bývalé prádelny na úřední a shromažďovací místnost
 
Dále bude nutné
- jednat s O2 o smlouvě o umístění vysílačů na našem domě
 (O2 navrhuje snížení plateb – výbor připravuje nesouhlasné vyjádření)
- pokračovat v jednání o možnosti přivedení optického kabelu k patě
 domu – možnost rychlejšího přenosu dat (internet, TV, telefon, monitor)
 
12) Problémy
Stálým problémem jsou dlužníci, kteří přes opakované výzvy, v některých případech i dohody o splátkovém kalendáři, nadále neplní své závazky, jednají tak v rozporu s platnými stanovami a poškozují ostatní členy společenství vlastníků. Lze však konstatovat, že v důsledku zavedených opatření se platební morálka mírně zlepšila.