Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek ze dne 25.11.2009

4. 12. 2009
Zápis ze shromáždění vlastníků, dne 25.11.2009 od 19:30 – 20:45
Přítomno: 31,68 % vlastníků

1)                  Schválení programu schůze přítomnými vlastníky
Hlasování: PRO 100% ZDRŽELO SE: 0% PROTI: 0%

2)                  Přehled o činnosti výboru
Přítomní byli informování o činnostech, které byly provedeny během letošního roku a to i včetně nákladů na tyto činnosti:

a) Byla zřízena kočárkárna
b) Podařilo se zajistit navýšení zisku z pronájmu prostoru pro anténní systémy mobilních operátorů o inflaci a zároveň byl s operátory podepsán Dodatek k Nájemním smlouvám o každoročním inflačním navýšení pronájmu.
c) Byla provedena výměna dveří a oken společných balkónů
d) Byla provedena revize elektroinstalace a následně odstraněny zjištěné závady
e) V souvislosti s tím proběhla rekonstrukce nouzového osvětlení chodeb a byly zprovozněny montážní zásuvky v rozvaděčích na jednotlivých patrech.
f) Pro zvýšení bezpečnosti a zamezení krádežím ve sklepních prostorách byly vyztuženy rámy sklepních dveří, dále zhotoveny mřížové dveře nad schodištěm ke sklepům a výtahy byly opatřeny uzamykáním volby „S“
g) Proběhla oprava domovních zvonků a telefonů (konstatováno, že jejich původní měděné rozvody jsou v dobrém stavu, doporučeno neměnit)
h)Největší akcí tohoto roku je výstavba nájezdové rampy pro bezbariérový přístup do objektu (kočárky, invalidní vozíky, kola apod.) v souladu s rozhodnutím předchozích shromáždění vlastníků.
Informace o potřebných opravách a jejich financování

Na rok 2010 a posléze na rok 2011 byla stanovena zásadní priorita, a to příprava (2010) a realizace (2011) rekonstrukce výtahů, na kterou budou kumulovány finanční prostředky FO.

Pro zlepšení současné situace provozu výtahů budou proškolení 2 členové výboru společenství a správce pan Klásek, kteří budou schopni nouzově otevírat výtah.

Stálým problémem jsou dlužníci, kteří přes opakované výzvy, v některých případech i dohody o splátkovém kalendáři, nadále neplní své závazky, jednají tak v rozporu s platnými stanovami a poškozují ostatní členy společenství vlastníků. Shromáždění vlastníků konané 31.3. t.r. proto přijalo úpravu stanov, která umožňuje postih formou penále (pro ty vlastníky, kteří nezaplatí pravidelnou měsíční splátku do 20. dne každého měsíce dle Stanov SVJ čl. XI. bodu 1. a tedy zvýšený ekonomický tlak na neplatiče. Celková výše penále se stane součástí ročního vyúčtování plateb, které připraví účetní, pan Klásek.
 
Odečet stavu vodoměrů a kontrola jejich funkčnosti proběhne ve dnech
4. a 5. 1. 2010, mezi 18:00 a 20:00. Bude nezbytně nutné zpřístupnit byt.
 
Výměna vodoměrů na studenou vodu proběhne patrně v průběhu března 2010. Opět bude nutné zpřístupnit byt a vyhradit si dostatečnou dobu pro osobní přítomnost. Veškeré informace o termínech budou včas zveřejněny na nástěnce SVJ, na jeho webových stránkách a písemnou formou předány do schránek.
 
3)        Zpráva o hospodaření za období 1.1. – 20. 11. 2009

Všichni přítomní byli informováni o peněžních prostředcích, pohledávkách a závazcích sdružení, dále pak o stavu fondu oprav.

Peněžní prostředky, pohledávky a závazky
K  20. 11. 2009 disponuje SVJ peněžními prostředky ve výši 1.956.414,47 Kč
 (pokladní hotovost 10.739,00 Kč, bankovní účet č.96585399/0800, = 1.945.675,47 Kč).
 
Ke stejnému datu evidovalo SVJ pohledávky záloh za služby a FO ve výši 115.198,00 Kč.
Ze stejného titulu vznikly přeplatky ve výši  17.208,00 Kč.
 
Zatím nevymožené pohledávky za minulá období činí 3683,00 Kč.

Stav fondu oprav
Předpis    FO   za   2009   je 992.376,00 Kč
Za pronájem mobilním operátorům    431.692,00 Kč
FO převedený z minulých období     1.005.124,91 Kč
                                  Celkem FO        2.429.192.91 Kč

Náklady z fondu oprav za rok 2009 podrobně:
1) Výměna balkonových dveří a oken……...…. 243.704,00 Kč
2) Nouzové osvětlení chodeb ………………...... 89.984,00 Kč
3) Odstranění závad na elektroinstalaci………     59.815,00 Kč
4) Zhotovení mřížových dveří do sklepů……...    21.181,00 Kč
5) Montážní zásuvky na patrech………………    18.530,00 Kč  
6) Plechové dveře do kočárkárny……………..     10.116,00 Kč
7) Oprava domovních zvonků a telefonů………     4.878,00 Kč
8) Ostatní spotřebovaný materiál….…………..    30.212,00 Kč
9) Ostatní drobné platby a poplatky…………...     7.774,00 Kč
10) Předpokládané platby (rampa, osvětlení)…. 300.000,00 Kč  
                            Celkem vyčerpání FO…………. 786.194,00 Kč
 
Převod FO do dalšího období 1.642.999,00 Kč


 
4)         Návrh a schválení rozpočtu na rok 2010

Všichni přítomní byli seznámeni a diskutovali nad stavem věcí, které bude třeba vyřešit do budoucna. Byl odhlasován následující finanční plán nákladů na rok 2010:

Výměna vodoměrů studené vody      60.000,00 Kč
              (od 15.3.2010)
Běžná údržba                                    150.000.00 Kč
Havárie + rezerva                               52.000,00 Kč
                       Celkem z FO:             262.000,00 Kč

Schválení rozpočtu na rok 2010
Hlasování: PRO 100% ZDRŽELO SE: 0% PROTI: 0%

Tento plán vycházel zejména ze situace spojené s výměnou výtahů. V příštím roce budeme shromažďovat materiály a nabídky dodavatelů výtahů.

Výhledový plán do roku 2011
Výměny a rekonstrukce výtahů
(termín dokončení duben - červen r. 2011)
předběžně                                         cca 3.000.000,00 Kč.
Financování z FO
převodem z r. 2008        ………             1.005.125,00 Kč
převodem z r. 2009        ………                637.874,00 Kč
převodem z r. 2010        ………             1.000.000,00 Kč
 
Celkem převodem minulých období….2.642.999,00 Kč
 
Rozdíl bude hrazen z FO r. 2011, případně pomocí splátkového kalendáře po dohodě s dodavatelskou firmou
.
5)                  Schválení odměn výboru
Byla navržena pravidelná roční částka 48 000Kč pro členy výboru.
Hlasování: PRO 96,31% ZDRŽELO SE: 3,69 % (byt č.24) PROTI: 0%
 
6)                  Návrhy a připomínky
Byla diskutována situace ohledně dodávek TUV. Jako první krok plánujeme instalování oběhových čerpadel do jednotlivých stoupaček..
 
 
 
 
Předseda                                                                                     Zapisovatel
Petr Rychtařík                                                                             Martin Zborník