Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek ze dne 3.12.2012

25. 1. 2013

 

 

Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 7/2166, 143 00 Praha 12 – Komořany
 
Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek,
které se konalo dne 3. prosince 2012 od 20.00 hodin
ve sklepě domu U vlečky 2166/7, Praha 4, v prostoru sušárny
 
 
Shromáždění vlastníků svolané na 19:30 se sešlo v celkovém množství vlastnických podílů pouze 33,95 %. Proto bylo ve 20:00 zahájeno náhradní shromáždění, s týmž programem a procentuálním zastoupením vlastnických podílů. Toto shromáždění bylo v souladu se zvyklostmi a pozvánkou usnášení schopné.
 
Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ, pan Petr Rychtařík, přivítal přítomné a pověřil dalším řízením schůze pana Jiřího Michálka, člena výboru SVJ.
 
Shromáždění nejprve bez připomínek jednomyslně schválilo program schůze.
 
Předseda výboru SVJ pak přednesl svou zprávu o činnosti výboru SVJ a o činnosti SVJ za období uplynulé od předchozího shromáždění. Ve zprávě o činnosti, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto zápisu, se mimo jiné zabýval kontrolou zápisu a usnesení z minulého shromáždění, zprávou o činnosti výboru SVJ a informací o provedených opravách (body 1-3 programu shromáždění dle pozvánky).
 
V dalších bodech jednání přednesl Ing. Michálek za nemocného pana Ivana Kláska úplnou zprávu o hospodaření SVJ v roce 2011, zprávu o hospodaření za prvních 10 měsíců roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. V souvislosti s návrhem rozpočtu byly podány informace o potřebných opravách v blízké budoucnosti. Po krátké diskusi shromáždění postupně obě zprávy i návrh rozpočtu jednomyslně schválilo. Tím byly programově naplněny i zbývající body (4-6) dle pozvánky.
 
Dalším bodem jednání byla volba nového člena výboru. Na návrh výboru SVJ byl jednomyslně zvolen pan Jan Krejčiřík, který vystřídá odchozího místopředsedu SVJ, pana Rostislava Šocha.
 
V diskusi bylo nejvíce času věnováno smlouvě o zápůjčce nově rekonstruované společenské místnosti, která zároveň slouží jako jednací místnost a kancelář SVJ, uzavřené výborem SVJ s občanským sdružením Komůrka, které organizuje dopolední aktivity maminek s malými dětmi, samozřejmě přístupné i maminkám z našeho domu. Diskuse se týkala hlavně malé informovanosti vlastníků o dokončení plánované rekonstrukce a možnosti využívání této prostory i dalšími zájemci s dětmi v odpoledních hodinách. Bylo domluveno, že využití prostor je možné za přítomnosti dospělé osoby. Půjčovat klíče byli ochotni paní Květa Humhalová a pan Petr Šimáček, který se ujal i další organizace a propagace této možnosti využití společenské místnosti.
Dále se opět hovořilo o častých tématech, jako jsou: chování nájemníků a vlastníků v domě a jeho okolí, udržování čistoty, dodržování pravidel soužití, platební morálce vlastníků, vandalismu a zaznamenaných drobných krádežích. Bylo dohodnuto, že zejména výtahy, vchod do domu a vchod do sklepů, ale i další společné prostory budou monitorovány v souladu s platnou legislativou.
 
Po ukončení diskuse shromáždění vlastníků, opět jednomyslně, přijalo níže uvedené usnesení.
Po té bylo shromáždění ukončeno.
 
 
 
 
Usnesení:
 
Shromáždění vlastníků jednotek domu U vlečky 2166/7, které se sešlo v Komořanech dne 3. 12. 2012 v 20:00 hod, přijalo počtem hlasů 23 (podíl 33,95%) z celkového počtu přítomných 23 (podíl 33,95%) následující usnesení:
 
Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o činnosti výboru SVJ, schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2011 a za období od 1. 1. do 31. 10. 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013.
 
Shromáždění vlastníků zvolilo řádným členem výboru SVJ pana Jana Krejčiříka.
 
Shromáždění vlastníků pověřuje výbor SVJ :
 
1) Zabezpečit další opravy a rekonstrukce v domě v souladu s dosud provedenými kroky a schváleným rozpočtem
2) Zajistit dalším zájemcům možnost využití společenské místnosti v odpoledních hodinách
3) Zajistit monitorování společných prostor v domě, zejména vchodu do domu, vchodu do sklepů a výtahových kabin.
4) Jednat s MÚ městské části Praha 12 o možnosti odkupu pozemku pod kontejnerovým stáním a pruhu 1m širokého kolem obvodu celého domu.
 
 
 
Zapsal:                                                                    Za správnost:
  
 
 
  _________________________                     ______________________
                  Jiří Michálek                                      Petr Rychtařík
            člen výboru SVJ                              předseda výboru SVJ
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:
 
Zpráva o činnosti SVJ domu U Vlečky 2166/7, 143 00 Praha 12 - Komořany
za rok 2012
 
 
Výbor v roce 2012 pokračoval ve své činnosti (v souladu se stanovami SVJ)  složený ze zbývajících tří členů.
 
Složení výboru :    Předseda:            Petr Rychtařík
                              Místopředseda:   Rostislav Šoch
                              Člen výboru:       Ing. Jiří Michálek, CSc.
 
Na počátku ledna byly členy výboru provedeny odečty spotřeby TUV a SV a zároveň
kontrola funkce vodoměrů v jednotlivých bytech.
Na základě zjištěných dat byly úhrady za dodávky energií a služeb v roce 2011 rozpočítány
mezi jednotlivé vlastníky.
Vyúčtování za rok 2011 bylo vlastníkům předáno v písemné formě.
Současně bylo pro daňové účely vlastníkům předáno potvrzení o příjmu z pronájmu plochy
na střeše domu mobilním operátorům.
Výbor se scházel na pravidelných zasedáních, v roce 2012 4x (27. 2., 11. 6., 20. 9. a 26. 11.).
Mimo to jednal operativně prostřednictvím elektronické korespondence apod. Na svých zasedáních řešil zejména následující problémy, respektive opravy:
 
1)      Stříška nad vchod
2)      Rekonstrukce společných prostor (společenská místnost, kočárkárna) 
3)      Osvětlení (chodby, chodbičky)
4)      Malování – výmalba domu + výměna madel zábradlí za dřevěná
5)      Rekonstrukce vstupu do domu (sjednocená protiskluzová dlažba, zpevnění konstrukce schodů, řešení zatékání do sklepů).
6)      Realizace kontejnerového stání
7)      Jednání o přivedení optického kabelu
8)      Výtahy (seřízení, reklamace, vandalismus)
9)      Smlouva Komůrka
10)  Odkup pozemku – informace MÚ
11)  Umístění antény (internet) na střechu
 
K jednotlivým bodům byly v rámci shromáždění vlastníků podány detailní informace                                                                                                  s projekcí doprovodné fotografické dokumentace. Ke všem bodům proběhla krátká vysvětlující diskuse.