Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek ze dne 31.3.2009

7. 4. 2009

Zápis ze Shromáždění vlastníků, 31.3.2009, 19:40-21:30

 

Přítomno: 51,12% vlastníků jednotek

 

Průběh:

 

1)       Schválení programu schůze všemi přítomnými vlastníky.

 

2)       Volba nových členů výboru

Jiří Michálek                         PRO        100 % hlasů přítomných vlastníků

Martin Zborník                       PRO        100 % hlasů přítomných vlastníků

 

Volba nových členů výboru byla provedena za účasti notáře JUDr. Václava Kouby a o hlasování bude vyhotoven notářský zápis.

Výbor bude dále pracovat v následujícím složení:

Petr Rychtařík

Ing. Marcela Kunčarová

Rostislav Šoch

Ing. Jiří Michálek

Martin Zborník

 

3)       Změna článku XI, odstavec 1

Shromážděschválilo změnu stanov v níže uvedeném znění.

PRO                                                      97,57 %

PROTI                                                     0,00 %

Zdržel se:         byt č. 54                      2,43 %

 

Nové zně

Příspěvky a zálohy platí členové společenství měsíčně v částkách stanovených shromážděním v termínu do 20. dne každého měsíce na účet společenství. Pokud nastane prodlení s platbou je vlastník povinen zaplatit penále ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Penále z prodlení jsou příjmem do fondu oprav. V případě prodlení může být nedoplatek, včetně penále, vymáhán soudní cestou.

 

Změna ve stanovách bude uskutečněna ihned po vyhotovení notářského zápisu a platnost nového znění stanov je od 1.5.2009

 

Stanovy jsou k nahlédnutí na vyžádání u kteréhokoli člena výboru, vyvěšeny na nástěnce a též jsou k dispozici na webových stránkách www.uvlecky.estranky.cz.

 

4)       Předseda výboru Petr Rychtařík a účetní p. Klásek seznámili vlastníky s hospodařením za rok 2008 a oznámili, že veškeré účetní doklady byly v pořádku dodány na finanční úřad Prahy 12.

Shromážděschválilo hospodaření za rok 2008.

PRO                                                                              86,77 %

PROTI                                                                              0,00 %

ZDRŽEL SE: byt. č. 24, 35, 37, 43, 64                               13,23 %

 

5)       Shromáždění ocenilo činnost výboru v roce 2008 a schválilo hlasováním odměny výboru za činnost v roce 2008 ve výši 42.000,- CZK:

PRO                                                                               86,77 %

PROTI                                                                              0,00 %

ZDRŽEL SE: byt. č. 24, 35, 37, 43, 64                               13,23 %

 

6)       Shromáždění bylo seznámeno s největšími investicemi za rok 2008:

a)       úprava STA a rozvodů pro příjem digitálního signálu          140.500,- Kč

b)       nátěru podlah ve sklepních prostorách                               52.000,- Kč

c)       výměna vodoměrů na teplou vodu                                      40.000,- Kč

d)       oprava střechy nad bytem č. 69                                        33.000,- Kč

e)       výměna kompenzátorů ve 4. patře (havarijní stav)              100.000,- Kč

                                                                Celkem                          365.500,- Kč

 

 

 

7)       Shromáždění bylo seznámeno s budoucími nutnými investicemi

a)       kompletní výměna obou výtahů

b)      kompletní renovace popelnicového stání (prozatím se odkládá se z finančních důvodů)

 

8)       Shromáždění bylo seznámeno se současnou situací týkající se vybudování nájezdové rampy pro kočárky . Shromážděschválilo hlasováním vybudování nájezdové rampy pro kočárky i za cenu vyšších nákladů než s jakými bylo původně kalkulováno.

PRO:                                                                              74,41 %

PROTI: byt č. 22, 24, 35, 37 38, 63, 64                              17,97 %

ZDRŽEL SE: byt č 13,23                                                    7,62 %

 

9)       Shromáždění bylo seznámeno s ukončením spolupráce se správcem p. Václavíkem ke dni 31.3.2009 a schválilo hlasováním nového správce p. Kláska.

PRO:                                                                               79,07 %

PROTI:                                                                             00,00 %

ZDRŽEL SE: byt č. 8, 9, 11, 34, 45, 51, 53                          20,93 %

 

10)   Různé

a)       Vlastníci bytů ve vyšších patrech upozornili na problémy s dodávkou teplé vody, problémy zjištěny především v ranních hodinách. Shromáždění pověřilo výbor a správce k jednání s vlastníkem výměníku teplé vody p. Brothánkem tak aby situace byla vyřešena v co nejbližší době.

b)       Ing. Běťák upozornil na stav přístřešků u popelnic a jejich nebezpečnost.

c)       p. Michálek navrhl provedení jarní brigády k uklizení okolí našeho domu, především u bočního parkoviště, což by mohlo vést ke zvýšení bezpečnosti aut zaparkovaných v tomto prostoru. Dále navrhl zvážit variantu instalace pohybového čidla u toho parkoviště.

d)       p. Vojík navrhl kontaktovat policii a požádat o častější kontrolu okolí našeho domu se zaměřením se právě na výše uvedené parkoviště, případně zvážit možnost ve spolupráci s policií instalovat kameru snímající prostor parkoviště. Výbor ve spolupráci se správcem byl shromážděním pověřen iniciovat schůzku se zástupci Policie ČR a vedení jednání ve věci kamery a kontrol.

 

 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kunčarová

Praha 4.4.2009