Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 11.12.2017

10. 1. 2018

Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 7/2166, 143 00 Praha 12 – Komořany

Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek,

které se konalo dne 11. prosince 2017 od 20:00 hodin

v suterénu domu U vlečky 2166/7, Praha 4, v kanceláři SVJ

Shromáždění vlastníků svolané na 4. prosince 2017 na 20:00h se sešlo v celkovém množství vlastnických podílů pouze z 34,60 % a nebylo usnášení schopné , proto bylo na 11.prosince 2017 na 20:00h plánováno a svoláno náhradní shromáždění, s týmž programem. Toto druhé náhradní shromáždění bylo v celkovém množství přítomných vlastnických podílů 35,34% již usnášení schopné.

Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ, pan Petr Rychtařík, přivítal přítomné a představil členy výboru a pana Ilieva za správcovskou firmu Hadrman s.r.o.

Shromáždění bez připomínek ze 100% přítomných schválilo program schůze jak bylo uvedeno v pozvánce a to následovně:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého shromáždění.

 2. Zpráva o činnosti výboru.

 3. Informace o provedených opravách.

 4. Schválení hospodaření SVJ za rok 2016 a informace o hospodaření za prvních deset měsíců roku 2017

 5. Informace o zateplení domu a jeho financování.

 6. Návrh rozpočtu na rok 2018.

 7. Diskuse.

 8. Závěr.

K bodu č.1 předseda výboru SVJ, provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého shromáždění (ze dne 6. 12. 2016). Bylo konstatováno, že toto usnesení bylo splněno.

V bodě č.2 přednesl předseda zprávu o činnosti výboru viz. příloha č. 1

V bodě č.3 informoval předseda o provedených opravách viz. příloha č. 1

V bodě č.4 přečetl předseda úplnou zprávu o hospodaření SVJ v roce 2016 a zprávu o hospodaření za prvních 10 měsíců roku 2017. Shromáždění ze 100% přítomných toto hospodaření schválilo.

V bodě č.5 bylo vlastníkům prezentovám současný stav zateplení, který není na základě provedených sond v roce 2016 do fasády od tří nezávislých firem proveden dle ČSN. Shromáždění bylo seznámeno s možnými riziky ohledně  poškození současného zateplení např. silný vítr a zatékání do fasády, přes možné praskliny na omítce a to především z důvodů nekvalitně provedené práci v minulosti. Shromáždění ze 88,82% přítomných se dohodlo aby byl nezávislým stavebníkem překontrolován případně doplněn nebo upraven  vypracovaný projekt na nové zateplení domu a aby byly podány požadavky na míru k vypracování cenových nabídek min. od pěti firem. Bylo rovněž konstatováno aby vizuální barevnost fasády navrhl architekt.

Po vypracování cenových nabídek, bude pak upřesněna přesná výše případného úvěru.

V bodě č.6 v návaznosti na plánované budoucí investice (zateplení domu) je na rok 2018 plánovaný rozpočet na výdaje nutné k doplnění informací nezávislím stavebním odborníkem (budoucím stavebním dozorem) a k přípravě výběru cenových nabídek. Dále pro nutné opravy a případné havarijní poruchy.

V diskusi bodě č.7 bylo navrženo instalovat zvonky na chodbičky a to z důvodů pro lepší orientaci sousedů v případě náhlé havárie i v případě přístupu k rozvaděči ohledně potřebních pracovníků. V této návaznosti výbor navrhl zajistit na další schůzi shromáždění cenové nabídky na digitální domovní zvonky. Správce hovořil o jedné orientační nabídce na samostatný ohřev vody formou solárních panelů. Byl pověřen zjistit i jiné možnosti od různých firem s orientační cenou a s ohledem na úplnou nezávislost na dodavateli.

Po ukončení diskuse shromáždění vlastníků, opět jednomyslně, přijalo usnesení, které tvoří přílohu číslo 3 tohoto zápisu a je rovněž jeho nedílnou součástí.

Po té bylo shromáždění ukončeno.

Zapsal: P. Rychtařík                                                            Za správnost:

Ověřil: Jan Rückert                                                             Petr Rychtařík

místopředseda SVJ                                                            předseda SVJ

Přílohy: 1) Zpráva o činnosti výboru SVJ a provedených opravách za rok 2017

2) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a za prvních 10 měsíců roku 2017

3) Usnesení

 

      Činnost výborů 2017

 1. Vyúčtování.

 2. Instalace kamerového systému.

 3. Zahrádka před domem – údržba.

 4. Komunikace s firmou Profi Revit s.r.o. - zateplení domu.

 5. Informace ohledně optického kabelu. Nabídka UPC a Planet A.

 6. Chlad v bytě č.7. Řešení.

 7. Úklid ve sklepě.

 8. Komunikace se správcem ohledně odrobných oprav, zajišťování servisu výtahů a jiných technických požadavků.

      Provedené opravy 2017

 • Instalace kamerového systému.

 • Oprava nouzového osvětlení – požární revize.

 • Oprava dlaždic na schodišti – rozbité od stěhování.

 • Ucpaný filtr studené vody – kolísání teploty na vodě.

 • Úklid odložených věcí v suterénu.

 • Údržba zahrádky.

 • Instalace topného tělesa pod byt č. 7.

 • Oprava držáků kol – vytržené.

 • Oprava domovních zvonků.

 • Nová čidla na světla.

 • Zavěšení dravců.

 Zpráva o hospodaření Společenství vlastníků jednotek domu U vlečky čp.7/2166, Praha 12 za rok 2016 a 01–10/2017

Peněžní prostředky, pohledávky a závazky 2016

K  31. 12. 2016 disponovalo SVJ peněžními prostředky ve výši 4.038.011,- Kč. Z toho

pokladní hotovost 15.329,00 Kč, bankovní účet č.96585399/0800, = 4.022.682,- Kč).

Ke stejnému datu evidovalo SVJ nedoplatky záloh za služby ve výši 3.447,- Kč.

Nevymožené pohledávky za minulá období jsou 1.019,00 Kč.

Nevyplacené přeplatky za služby za minulá období 0,00 Kč

Celková výše fondu oprav 3.561.722,00 Kč.

Celkové přijaté zálohy na služby 2.255.524,00 Kč

Celkové náklady na služby včetně záloh 1.931.079,00 Kč.

Závazky k dodavatelům 146.291,00 Kč.

Rok 2017

K 31. 10. 2017 má SVJ finanční prostředky celkem 4.759.101,- Kč z toho pokladna

15.329,-Kč a na běžném účtu č. 96585399/0800 cekem 4.743.772,- Kč.

Fond oprav

Předpis FO za 01-10/2017 je 826.980,- Kč

Za pronájmy + mobilní operátoři 255.077,- Kč

FO převedený z minulých období 3.561.722.- Kč

Celkem FO: 4.644.340.- Kč

Čerpání FO:

1) Opravy topné soustavy ……………...….…… 28.219,- Kč

2) Oprava osvětlení……………………….…….. 14.678,- Kč

3) Revize hydrantů………………………………. 3.908,- Kč

4) Úprava zeleně, likvidace plevelů ……………. 16.299,- Kč

5) Údržba vstupních dveří ………..………..…… 2.784,- Kč

6) Oprava kanalizačního svodu bytu 47 …..……. 5.433,- Kč

7) Přesun poštovních schránek ………………….. 3.950,- Kč

8) Ostatní drobné opravy a spotřební materiál ..... 2.600,- Kč

9) Montáž kamerového systému ..……………… 50.478,- Kč

10) Sanace zateplení vstupu ……………………… 33.005,- Kč

11) Dokumentace pro revitalizaci .……………….. 88.149,- Kč

12) Mzdy statutárů, odvody, poplatky ……………. 37.026,- Kč

Celkem: 286.529,- Kč

Zálohy na služby:

Celkem přijaté zálohy na služby 1.905.907,- Kč

Čerpání plateb a záloh na služby:

 

Studená voda………….. 311.974,- Kč

Teplo…………………... 403.455,- Kč

Teplá voda…………….. 438.925,- Kč

Výtah…………………. 80.460,- Kč

Odpadky……………… 25.948,- Kč

Úklid domu…………... 90.000,- Kč

Pojištění domu ……….. 24.173,- Kč

Správa domu………….. 142.311,- Kč

Zálohy PRE-elektřina …. 31.837.- Kč

Celkem za služby: ……. 1.549.083,- Kč

 

 

 

Nesplacené dluhy spoluvlastníků minulých období………. 7.867,- Kč.

Nevyplacené přeplatky minulých období ………………… 3.600,- Kč

Dlužné částky předpisu záloh na služby letošního roku…… 62.360,- Kč

Přeplatky záloh předpisu na služby letošního roku ……… 51.120,- Kč.

 

V Praze dne 11. 11. 2017

Ivan Klásek – účetní SVJ

 

Usnesení ze Shromáždění vlastníků jednotek

domu U vlečky 2166/7, dne 11.12.2017

Shromáždění vlastníků jednotek domu U vlečky 2166/7, které se sešlo v Komořanech dne 4. 12. 2017 ve 20:00h v celkovém množství vlastnických podílů pouze 34,60 % a nebylo usnášení schopné se sešlo v opakovaném termínu 11.12.2017 ve 20:00h, kde se rozhodovalo prostou většinou přítomných hlasů, přijalo počtem hlasů 100% z celkového počtu přítomných 35,34% celkového počtu podílů následující usnesení:

Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o činnosti výboru SVJ a provedené opravy za rok 2017, schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2016 a za období od 1.1. do 30. 10. 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 týkající se rozšíření možností již vypracovaného projektu na nové zateplení domu s následnou přípravou na cenové nabídky, a nezbytných výloh na opravy a havárie. Shromáždění dále schválilo instalaci zvonků do všech pater před chodbičky k bytům a pověřilo výbor k sehnání cenových nabídek na digitální domovní zvonky. Správceho pověřilo k získání více informací a nabídek ohledně samostatného nezávislého ohřevu vody v domě.

Zapsal: P. Rychtařík Za správnost:

Ověřil: Jan Rückert Petr Rychtařík

místopředseda SVJ předseda SVJ