Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 2.12.2015

6. 1. 2016

Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 7/2166, 143 00 Praha 12 – Komořany

Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek,

které se konalo dne 2. prosince 2015 od 19:30 hodin

v suterénu domu U vlečky 2166/7, Praha 4, v kanceláři SVJ

 

 

Shromáždění vlastníků svolané na 19:30 se sešlo v celkovém množství vlastnických podílů pouze 37,83 %. Proto bylo v  20:00 zahájeno náhradní shromáždění, s týmž programem a procentuálním zastoupením vlastnických podílů. Toto shromáždění bylo v souladu se zvyklostmi a pozvánkou usnášení schopné.

Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ, pan Petr Rychtařík, přivítal přítomné a představil nové členy výboru schválené na minulé schůzi 7.12.2014 a přítomného pana Ilieva za správcovskou firmu Hadrman s.r.o.

Shromáždění nejprve bez připomínek jednomyslně schválilo program schůze.

Předseda výboru SVJ, provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého shromáždění (ze dne 7. 12. 2014). Bylo konstatováno, že toto usnesení bylo splněno. Pak přednesl svou zprávu o činnosti výboru SVJ a informoval o provedených opravách za období uplynulé od předchozího shromáždění. Tím byly naplněny body 1-3 programu shromáždění dle pozvánky.

V dalších bodech jednání č.4 přečetl pan Petr Rychtařík úplnou zprávu o hospodaření SVJ v roce 2014 a zprávu o hospodaření za prvních 10 měsíců roku 2015.

V bodě č.5 byly podány informace o plánovaných opravách v blízké budoucnosti a to provedení zateplení fasády domu, rekonstrukce elektrorozvodů a samostatný ohřev vody v domě, při čemž se budou zjišťovat v následujícím roce možnožti technického provedení a finanční náročnosti, ve spolupráci se správcovskou firmou Hadrman s.r.o. a oslovenýmy odborníky. V návaznosti na plánované budoucí investice je na rok 2016 plánovaný rozpočet pouze pro nutné opravy a případné havarijní poruchy. Po krátké diskusi shromáždění postupně obě zprávy návrhu rozpočtu schválilo. Tím byly programově naplněny i zbývající body (4-6) dle pozvánky.

V diskusi bodě č.7 bylo nejvíce času věnováno kolísáním teploty a znečištění (rezavé) teplé vody a o probíhajících pracích na zateplení střechy. Bylo navrženo a schváleno pro zlepšení teplotního konfortu v bytě, zateplení sťěny mezi bytem č.1 a vstupní chodbou. Z tohoto důvodů budou na nezbytně nutnou dobu přemístěny poštovní schránky.

Dále se opět hovořilo o častých tématech, jako je udržování čistoty v domě a jeho okolí. Bylo zamítnuto instalovat popelníky na společné balkóny a navrženo umístit od schodiště k popelnicím plůtek aby psi neznečištovali zeleň před domem spolu s úpravou šeříku (omlazení). Pro ztlumení hlučnosti rampy před domem, budou pod rošty vloženy gumové podložky. V jarních měsících budou firmou vyklizeny sklepní prostory od odložených věcí, které tam nepatří a výbor o nich není ani informován, v případě krátkodobého uložení!

Po ukončení diskuse shromáždění vlastníků, opět jednomyslně, přijalo usnesení, které tvoří přílohu číslo 5 tohoto zápisu a je rovněž jeho nedílnou součástí.

Po té bylo shromáždění ukončeno.

Zapsal: P. Rychtařík Za správnost:

Ověřil: Jan Rückert Petr Rychtařík

místopředseda SVJ předseda SVJ

Přílohy: 1) Zpráva o činnosti výboru SVJ a provedených opravách

2) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a za prvních 10 měsíců roku 2015

 3) Usnesení

 

Činnost výborů 2015

  1. Reklamace vchodových dveří. Instalace vodící drážky.

  2. Porucha STA. Výměna přijímače a kabelů, montáž druhé antény.

Prerušení signálů v bytě – neodborný zásah.

  1. Střecha. Vypracování odborného posudku. Jednání s operátory, T-mobile přizvednutí kontejneru. Zpracování nabídek.

  2. Voda. Úprava stoupaček. Rez ve vodě- Veolia zkoušky uzávěrů.

4x výpadek u dodavatele ohřev vody.

  1. Krádež kol v kočárkárně. Výměna vložky zámku.

  2. Porucha výtahu. Řídící jednotka – na objednání.

Provedené opravy 2015

Montáž drážky vstupních dveří.

Úprava záhonu.

STA - výměna přijímače a montáž druhé antény.

Oprava STA zásuvky v bytě.

Zanesený filtr na teplou vodu.

Výměna zámku kočárkárny.

Oprava stoupaček v posl. Patrech.

Porucha výtahu (řídící jednotka).

Střecha realizace.

 

 Zpráva o hospodaření Společenství vlastníků jednotek domu U vlečky čp.7/2166, Praha 12 za rok 2014 a 01–10/2015

Peněžní prostředky, pohledávky a závazky 2014

K  31. 12. 2014 disponovalo SVJ peněžními prostředky ve výši 2.921.136,- Kč. Z toho

pokladní hotovost 10.601,00 Kč, bankovní účet č.96585399/0800, = 2.910.535,- Kč).

Ke stejnému datu evidovalo SVJ nedoplatky záloh za služby ve výši 19.238,- Kč. Ze stejného titulu jsou též přeplatky ve výši 43.101,- Kč.

Nevymožené pohledávky za minulá období jsou 21.913,00 Kč.

Celková výše fondu oprav 2.320.836,00 Kč.

Celkové přijaté zálohy na služby 2.279.638,00 Kč

Celkové náklady na služby včetně záloh 1.935.245,00 Kč.

Závazky k dodavatelům 129.374,00 Kč.

Rok 2015

K 30. 10. 2015 má SVJ finanční prostředky celkem 3.615.454,- Kč z toho pokladna

6.108,-Kč a na běžném účtu č. 96585399/0800 cekem 3.609.346,- Kč.

Fond oprav

Předpis FO za 01-10/2015 je 826.890,- Kč

Za pronájmy + mobilní operátoři 348.711,- Kč

FO převedený z minulých období 2.322.014.- Kč

Celkem FO: 3.497.615.- Kč

Čerpání FO:

1) Opravy a údržba vstupních dveří ……….…… 10.218,- Kč

2) Oprava a seřízení oken a dveří balkonů .…….. 3.324,- Kč

3) Technický posudek opravy střechy…………… 8.349,- Kč

4) Úprava zeleně, likvidace plevelů ……………. 20.150,- Kč

5) Dveře+kování 5.patro…..………..…………. 4.194,- Kč

6) Oprava dveří v kočárkárně po vloupání……. 2.610,- Kč

7) Ostatní drobné opravy a spotřební materiál ..... 6.606,- Kč

8) Oprava střechy – 1. Část ………………….  319.077,- Kč

 

Celkem čerpání FO……………... 374.528,- Kč

Zálohy na služby

Celkem přijaté zálohy na služby 1.894.930,- Kč

Čerpání záloh na služby:

 

Studená voda………….. 139.988,- Kč

Teplo…………………... 415.482,- Kč

Teplá voda…………….. 362.927,- Kč

Výtah…………………. 83.628,- Kč

Odpadky……………… 25.948,- Kč

Úklid domu…………... 90.508,- Kč

Pojištění domu ……….. 23.911,- Kč

Správa domu………….. 154.623,- Kč

STA …………………... 64.580,- Kč

Zálohy PRE-elektřina …. 26.620.- Kč

Celkem za služby: ……. 1.388.215,- Kč

Nesplacené dluhy spoluvlastníků minulých období………. 12.979,- Kč.

Nevyplacené přeplatky minulých období ………………… 7.100,- Kč

Dlužné částky předpisu záloh na služby letošního roku…… 74.099,- Kč

Přeplatky záloh na služby letošního roku …………………. 45.460,- Kč.

 

Plán na rok 2016

pouze opravy

V Praze dne 12. 11. 2015

Ivan Klásek – účetní SVJ

 

Usnesení ze Shromáždění vlastníků jednotek

domu U vlečky 2166/7, dne 2.12.2015

Shromáždění vlastníků jednotek domu U vlečky 2166/7, které se sešlo v Komořanech dne 2. 12. 2015 v opakovaném termínu 20:00 hod a rozhodovalo prostou většinou hlasů přítomných, přijalo počtem hlasů 100% z celkového počtu přítomných 37,83% celkového počtu podílů následující usnesení:

Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o činnosti výboru SVJ, provedené opravy a probíhající rekonstrukci zateplení střechy, schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2014 a za období od 1.1. do 30. 10. 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 týkající se pouze nezbytných výloh na opravy a havárie. Shromáždění dále schválilo budoucí plán realizace oprav především jejich zpracování (technické a finanční) proveditelnosti a to na zateplení fasády domu, rekonstrukce elektrorozvodů a samostatný ohřev vody.

Zapsal: P. Rychtařík Za správnost:

 

Ověřil: Jan Rückert Petr Rychtařík

místopředseda SVJ předseda SVJ