Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 6.12.2016

4. 1. 2017

Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 7/2166, 143 00 Praha 12 – Komořany

Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek,

které se konalo dne 6. prosince 2016 od 19:30 hodin

v suterénu domu U vlečky 2166/7, Praha 4, v kanceláři SVJ

 

 

Shromáždění vlastníků svolané na 1. prosince 2016 v 19:30h se sešlo v celkovém množství vlastnických podílů pouze z 34,39 % a nebylo usnášení schopné , proto bylo na 6.prosince 2016 ve 19:30h plánováno a svoláno náhradní shromáždění, s týmž programem.  Toto druhé náhradní shromáždění bylo v celkovém množství přítomných vlastnických podílů 41,88% již usnášení schopné.

Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ, pan Petr Rychtařík, přivítal přítomné a představil  členy výboru , pana Ilieva za správcovskou firmu Hadrman s.r.o. a pozvaného hosta pana Štiku za firmu ProfiRevit s.r.o.

Shromáždění na žádost předsedy Petra Rychtaříka s ohledem na pozvaného hosta pana Štiky souhlasilo s úpravou pořadí projednáváných bodů a bez připomínek ze 100% přítomných schválilo program schůze a to následovně:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého shromáždění
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Informace o zateplení domu
  4. Instalace kamerového systému
  5. Schválení hospodaření SVJ za rok 2015 a informace o hospodaření za prvních deset měsíců roku 2016
  6. Informace o provedených opravách
  7. Schválení úpravy pro výpočet spotřebovaného tepla
  8. Návrh rozpočtu na rok 2017
  9. Diskuse
  10. Závěr

K bodu č.1 předseda výboru SVJ, provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého shromáždění (ze dne 2. 12. 2015). Bylo konstatováno, že toto usnesení bylo splněno z části. Na rekonstrukci elektrorozvodů a samostatný ohřev vody nebyly předneseny konkrétní technické ani finanční možnosti.

V bodě č.2 přednesl zprávu o činnosti výboru.

V bodě č.3 bylo vlastníkům prezentovám současný stav zateplení, který není na základě provedených sond do fasády od tří nezávislých firem proveden dle ČSN.  Byly předneseny možná rizika k poškození současného zateplení např. silný vítr a  zatékání do fasády, a to především z důvodů  nekvalitně provedené práci v minulosti. Pan Štika z firmy ProfiRevit s.r.o. hovořil o důvodech vypracování projektu v závislosti na další potřeby jako je podání žádosti o stavební povolení a případné čerpání dotací a upřesnění cenových nabídek. Hovořil i o finančních možnostech financování stavby a zodpovídal dotazy vlastníků. Shromáždění ze 100% přítomných souhlasilo s vypracováním projektu na nové zateplení domu, které bude prezentováno na dalším shromáždění, kde budou diskutovány další kroky.

V bodě č.4 byla představena cenová nabídka na kamerový systém se záznamem a to s umístěním tří kamer do suterénu a jednou kamerou ke vchodovým dveřím. Shromáždění z 95,24% přítomných souhlasilo s instalací kamer po zaregistrování u úřadu na ochranu osobních údajů.

V bodě jednání č.5 přečetl pan Petr Rychtařík  úplnou zprávu o hospodaření SVJ v roce 2015 a zprávu o hospodaření za prvních 10 měsíců roku 2016. Shromáždění ze 100% přítomných toto hospodaření schválilo.

V bodě č.6 byly podány informace o provedených opravách v domě.

V bodě č. 7 byl odsouhlasen nový rozptyl měrných úhrad (úprava vzrorce pro zozpočet tepla) s ohleden na změnu vyhlášky pro výpočet spotřebovaného tepla od roku 2016 z původních

  -40% +40% na nově  navržených a odsouhlasených -20% +80% Schváleno ze 100% přítomných.

Bod č.8 v návaznosti na plánované budoucí investice je na rok 2016 plánovaný rozpočet  pro nutné opravy a případné havarijní poruchy, vypracování projektu na zateplení domu 90.000kč a instalace kamerového systému 60.000kč

V diskusi bodě č.9 bylo nejvíce času věnováno nepořádku před domem (nedopalky cigaret) a znečištění chodeb od neočištěných bot. Bylo zamítnuto doinstalovat sušáky na společné balkóny a pořízení mandlu do kanceláře. Budou vyměněny koberce u vstupních dveří.

Po ukončení diskuse shromáždění vlastníků, opět jednomyslně, přijalo usnesení, které tvoří přílohu číslo 3 tohoto zápisu a je rovněž jeho nedílnou součástí.

Po té bylo shromáždění ukončeno.

Zapsal:  P. Rychtařík                                                       Za správnost:

                                                                        

Ověřil:        Jan Rückert                                                        Petr Rychtařík místopředseda SVJ                                               předsedaSVJ                  

Přílohy:  1) Zpráva o činnosti výboru  SVJ a provedených opravách za rok 2016

               2) Zpráva o hospodaření za rok 2015 a za prvních 10 měsíců roku 2016       

               3) Usnesení

            4)  Vyjádření od třech firem k současnému zateplení

 

Činnost výborů 2016

  1. Vyúčtování  – řešení reklamací.
  2. Požár kontejnerů – oprava klece.
  3. Rekonstrukce střechy předání díla.
  4. Komůrka výpověď pronajatého prostoru.
  5. Krádež kol v kočárkárně. Výměna zámků.
  6. Izolace zdi u vchodu.
  7. Zahrádka před domem– plůtek.
  8. Oslovení firem ohledně zateplení domu.
  9. Oslovení firem na kamerový systém. Komunikace s úřadem na ochranu osobních údajů.

10) Úklid ve sklepě.

  1. Komunikace se správcem jak je uvedeno výše a řešení drobných oprav.

Provedené opravy 2016

  • Rekonstrukce střechy a zateplení strojovny.
  • Kontejnerové stání oprava po požáru.
  • Výtahy : výměna osvětlení, montáž světelných závor, montáž čtečky čipů pro suterén, výměna kladek dveří.
  • Oprava nouzového osvětlení.
  • Oprava spár na schodišti – zatékání pod dlaždice.
  • Vypodložení roštů na rampě, kvůli snížení hlučnosti.
  • Montáž mříže na střechu – v prostoru někdo přespávál a dělal nepořádek.
  • Montáž izolace na vnitřní zeď u vstupu do domu – přemístění schránek.
  • Výměna odpadní roury  – špatný spoj mezi patry.
  • Výměna zámků kočárkárny a sklepů – krádež kol.
  • Netěsnosti topení při zahájení topné sezóny, výměna odvzdušňovače a přetěsnění kompenzátoru.
  • Ucpaný filtr studené vody – kolísání teploty na vodě.
  • Úklid odložených věcí v suterénu.

Zpráva o hospodaření Společenství vlastníků jednotek domu U vlečky čp.7/2166, Praha 12 za rok 2015 a 01–10/2016

Peněžní prostředky, pohledávky a závazky 2015

K  31. 12. 2015 disponovalo SVJ  peněžními prostředky ve výši 3.507.926,- Kč. Z toho

pokladní hotovost 5.329,00 Kč, bankovní účet č.96585399/0800, = 3.502.597,- Kč).

Ke stejnému datu evidovalo SVJ nedoplatky záloh za služby ve výši 51.007,- Kč. Ze stejného titulu jsou též přeplatky ve výši 59.403,- Kč.

Nevymožené pohledávky za minulá období jsou               0,00 Kč.

Nevyplacené přeplatky za služby za minulá období   4.000,00 Kč

Celková výše fondu oprav                                     2.899.035,00 Kč.

Celkové přijaté zálohy na služby                          2.271.972,00 Kč

Celkové náklady na služby včetně záloh               1811.138,00 Kč.

Závazky k dodavatelům                                            138.511,00 Kč.

Rok 2016

K 31. 10. 2016 má SVJ finanční prostředky celkem 3.798.375,- Kč z toho pokladna

15.329,-Kč a na běžném účtu č. 96585399/0800 cekem  3.783.046,- Kč.

Fond oprav

Předpis    FO   za  01-10/2016    je      826.980,- Kč

Za pronájmy + mobilní operátoři        253.844,- Kč

FO převedený z minulých období    2.899.035.- Kč

                                   Celkem FO:  3.979.859.- Kč

Čerpání FO:

  1) Opravy kompenzátorů a hlavic topení.….……       6.383,- Kč

  2) Oprava osvětlení……………………….……..        9.685,- Kč

  3) Revize hydrantů……………………………….       4.060,- Kč

  4) Úprava zeleně, likvidace plevelů …………….     23.890,- Kč

  5) Vstupní dveře+kování 2.patro…..………..……      3.534,- Kč

  6) Oprava kanalizačního svodu byt 5, 12   …….         7.959,- Kč

  7) Výroba mříže vchodu na střechu……………..      11.276,- Kč

  8) Ostatní drobné opravy a spotřební materiál .....     10.950,- Kč

  9) Oprava střechy 2.část …………………………   413.199,- Kč (celkem 1.076.763,-Kč)

10) Výměna vložek FAB+klíče……………………     23.230,- Kč

11) Elektronika přístupu výtahu …………………..     33.132,- Kč

12) Oprava kontejnerového stání …………………      38.386,- Kč

13) Mzdy statutárů, odvody, poplatky …………….     37.759,- Kč

                                                                Celkem:        623.443,- Kč

Zálohy na služby

Celkem přijaté zálohy na služby 1.879.800,- Kč

Čerpání záloh na služby:

 

Studená voda…………..     268.680,- Kč

Teplo…………………...    437.618,- Kč

Teplá voda……………..     441.616,- Kč

Výtah………………….        97.435,- Kč

Odpadky………………        25.948,- Kč

Úklid  domu…………...       90.000,- Kč           

Pojištění domu ………..       24.356,- Kč 

Správa domu…………..      126.891,- Kč

Zálohy PRE-elektřina ….      44.560.- Kč

Celkem za služby: ……. 1.557.104,- Kč

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesplacené dluhy spoluvlastníků minulých období……….    1.580,- Kč.

Nevyplacené přeplatky minulých období …………………           0,- Kč

Dlužné částky předpisu záloh na služby letošního roku…… 38.280,- Kč

Přeplatky záloh předpisu na služby letošního roku ………    47.060,- Kč.

 

V Praze dne 10. 11. 2016

  Ivan Klásek – účetní SVJ

 

Usnesení ze Shromáždění vlastníků jednotek

domu U vlečky 2166/7, dne 6.12.2016

Shromáždění vlastníků jednotek domu U vlečky 2166/7, které se sešlo v Komořanech dne 1. 12. 2016  v celkovém množství vlastnických podílů pouze 34,39 % a nebylo usnášení schopné se sešlo v opakovaném termínu 6.12.2016 od 19:30 hod., kde rozhodovalo prostou většinou  přítomných hlasů, přijalo počtem hlasů 100% z celkového počtu přítomných 41,88% celkového počtu podílů následující usnesení:

Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o činnosti výboru SVJ, provedené opravy a dokončenou rekonstrukci zateplení střechy, schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2015 a za období od 1.1. do 30. 10. 2016  a návrh rozpočtu na rok 2016 týkající se instalací kamerového systému se záznamem, vypracování projektu na celkové zateplení domu a nezbytných výloh na opravy a havárie. Shromáždění dále schválilo úpravu vzorce pro výpočet spotřebovaného tepla (rozptyl měrných úprav) poměrem -20%  až  + 80%.

Zapsal:  P. Rychtařík                                                       Za správnost:

  Ověřil: Jan Rückert                                                     Petr Rychtařík

místopředseda SVJ                                                               předseda SVJ