Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 7.12.2014

18. 12. 2014

Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 7/2166, 143 00 Praha 12 – Komořany

Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek,

které se konalo dne 7. prosince 2014 od 19:30 hodin

v suterénu domu U vlečky 2166/7, Praha 4, v kanceláři SVJ

 

 

Shromáždění vlastníků svolané na 19:30 se sešlo v celkovém množství vlastnických podílů pouze 39,91 %. Proto bylo v 20:00 zahájeno náhradní shromáždění, s týmž programem a procentuálním zastoupením vlastnických podílů. Toto shromáždění bylo v souladu se zvyklostmi a pozvánkou usnášení schopné.

 

Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ, pan Petr Rychtařík, přivítal přítomné a pověřil dalším řízením schůze pana Jiřího Michálka, místopředsedu výboru SVJ.

 

Shromáždění nejprve bez připomínek jednomyslně schválilo program schůze.

 

Předseda výboru SVJ pak přednesl svou zprávu o činnosti SVJ a o činnosti výboru SVJ za období uplynulé od předchozího shromáždění. Před přednesením vlastní zprávy o činnosti, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto zápisu, provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého shromáždění (ze dne 1. 12. 2013). Bylo konstatováno, že toto usnesení bylo kromě předložení nabídky na informační panely k výtahům spněno. Dále se zabýval zprávou o činnosti výboru SVJ a informací o provedených opravách. Tím byly naplněny body 1-3 programu shromáždění dle pozvánky.

 

V dalších bodech jednání představil pan Petr Rychtařík novou sprácovskou firmu Hadrmen s.r.o. Pan Ivan Klásek představil úplnou zprávu o hospodaření SVJ v roce 2013, zprávu o hospodaření za prvních 10 měsíců roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Byli představeni a scháleni nový členové výboru Paní Radka Žiláková nar. 16.4.1970 a pan Jan Rückert nar. 6.4.1979 V souvislosti s návrhem rozpočtu byly podány informace o potřebných opravách v blízké budoucnosti a to provedení zateplení s hydroizolací střechy a tím spojené další práce jako zateplení strojovny výtahů výměny odtahových komínů stoupaček větrání a výměny hromosvodů. Bylo na základě instalovaných měřidel tepla odsouhlasena základní složka tepla pro výpočet 40%. Po krátké diskusi shromáždění postupně obě zprávy i návrh rozpočtu schválilo. Tím byly programově naplněny i zbývající body (4-9) dle pozvánky.

 

V diskusi bylo nejvíce času věnováno zateplení střechy, problému s kolísáním teplé vody, a optimalizaci topného systému. Byla podána žádost na kontrolu STA v domě.

Dále se opět hovořilo o častých tématech, jako jsou: chování nájemníků a vlastníků v domě a jeho okolí, udržování čistoty. Bylo navrženo umístit před schodiště popelník a ke schránkám přidělat na zeď stojan na letáky.

 

Po ukončení diskuse shromáždění vlastníků, opět jednomyslně, přijalo usnesení, které tvoří přílohu číslo 5 tohoto zápisu a je rovněž jeho nedílnou součástí.

Po té bylo shromáždění ukončeno.

Zapsal: P. Rychtařík Za správnost:

 

Ověřil: Ing. J. Michálek Csc. Petr Rychtařík

místopředseda SVJ předseda SVJ

 

Přílohy: 1) Zpráva o činnosti výboru SVJ

2) Zpráva o hospodaření za rok 2013 a za prvních 11 měsíců roku 2014

3) návrh rozpočtu na rok 2015     4) Usnesení

 

Činnost výborů 2014

  1. Koordinace s firmou Alltech na pasportizaci topného systému a při výměně vodoměrů, indikátorů tepla, instalatérských a topenářských prací v domě v návaznosti na optimalizaci topného systému.

  2. Zajištění nezávislého měření elektromagnetického záření z antén na střeše.

  3. Spolupráce s panem Jouzou na revizi stanov.

  4. Jednání s městkou částí P-12 o odkup pozemku pod kontejnerové stání.

  5. Jednání s firmou Bestlift na zlepšení provozu výtahů.

  6. Zajištění PENB.

  7. Oslovení firem na cenovou nabídku zateplení střechy a související práce (zateplení strojovny výtahů, hromosvod, komíny stoupaček). Oslovení servisní firmy na antény operátorů (nadzvednutí kontejnérů)

 

 Zpráva o hospodaření Společenství vlastníků jednotek domu U vlečky čp.7/2166, Praha 12 za rok 2013 a 01–11/2014

 

Peněžní prostředky, pohledávky a závazky 2013

K  31. 12. 2013 disponovalo SVJ peněžními prostředky ve výši 1.130.131,- Kč. Z toho

pokladní hotovost 2.769,00 Kč, bankovní účet č.96585399/0800, = 1.127.362,- Kč).

Ke stejnému datu evidovalo SVJ nedoplatky záloh za služby ve výši 31.256,- Kč. Ze stejného titulu jsou též přeplatky ve výši 26.126,- Kč.

Nevymožené pohledávky za minulá období jsou 51.992,00 Kč.

Celková výše fondu oprav 1.700.568,00 Kč.

Celkové přijaté zálohy na služby 2.236.790,00 Kč

Celkové náklady na služby včetně záloh 1.939.049,00 Kč.

Závazky k dodavatelům 97.260,00 Kč.

 

Rok 2014

 

K 30. 11. 2014 má SVJ finanční prostředky celkem 2.822.038,- Kč z toho pokladna

11.211,-Kč a na běžném účtu č. 96585399/0800 cekem 2.810.827,- Kč.

Fond oprav

Předpis FO za 01-11/2014 je 909.678,- Kč

Za pronájmy + mobilní operátoři 267.892,- Kč

FO převedený z minulých období 1.712.026.- Kč

Celkem FO: 2.889.596.- Kč

 

Čerpání FO:

1) Zateplení stropu pod bytem č.1 (sušárna)……. 29.210,- Kč

2) Výměna vodoměrů ………………….………. 30.457,- Kč

3) Montáž indikátorů topných nákladů ………… 37.149,- Kč

4) Měření elektromagnetického pole..................,.. 18.513,- Kč

5) Vyvážení otopné soustavy………..………… 55.000,- Kč

6) Vyvážení cirkulace teplé vody..…………….. 42.464,- Kč

7) Filtry teplé a studené vody s proplachem……. 64.138,- Kč

8) Automatické vchodové dveře……………….. 152.490,- Kč

9) Ochranný nátěr střechy ……………………… 38.592,- Kč

10) Nákup pozemku pod kontejnery na odpad…... 22.887,- Kč

11) Oprava nouzového osvětlení………………. 10.695,- Kč

12) Energetický štítek…………………………. 9.900,- Kč

13) Výměna osvětlení parkoviště……………… 6.469,- Kč

14) Oprava odpadu výlevky…………………… 5.175,- Kč

15) Revize hromosvodů a hlavního vedení……. 31.450,- Kč

16) Ostatní drobné opravy a spotřební materiál... 46.552,- Kč

Celkem čerpání FO……………... 601.899,- Kč

Zálohy na služby

Celkem přijaté zálohy na služby 2.089.909,- Kč

 

Čerpání záloh na služby:

 

Studená voda………….. 141.220,- Kč

Teplo…………………... 422.476,- Kč

Teplá voda…………….. 380.424,- Kč

Výtah…………………. 46.836,- Kč

Odpadky……………… 25.948,- Kč

Úklid domu…………... 102.307,- Kč

Správa domu………….. 192.505,- Kč

Zálohy služby…………. 278.760.- Kč

Celkem za služby: ……. 1.590.476,- Kč

 

 

 

 

Nesplacené dluhy spoluvlastníků minulých období………. 26.384,- Kč.

Dlužné částky předpisu záloh na služby letošního roku…… 39.598,- Kč

Přeplatky záloh na služby letošního roku …………………. 47.507,- Kč.

 

Plán na rok 2015

Zateplení střechy a nový plášť střechy cca 1.000.000,-Kč

 

V Praze dne 4. 12. 2014

Ivan Klásek – správce SVJ

 

Usnesení ze Shromáždění vlastníků jednotek

domu U vlečky 2166/7, 7.12.2014

 

Shromáždění vlastníků jednotek domu U vlečky 2166/7, které se sešlo v Komořanech dne 7. 12. 2014 v opakovaném termínu 20:00 hod a rozhodovalo prostou většinou hlasů přítomných, přijalo počtem hlasů 94,99% z celkového počtu přítomných 39,91% celkového počtu podílů následující usnesení:

Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o činnosti výboru SVJ, schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2013 a za období od 1.1. do 30. 11. 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Shromáždění dále schválilo uzavřít smlouvu s novou správcovskou firmou, a to firmou Hadrman s.r.o. správa a údržba nemovitostí, Travná 1292, Praha 9, 198 00, DIČ: CZ 27547566. Pro výpočet spotřeby tepla byl schválen poměr mezi základní složkou a údaji z měřičů 40 : 60. Shromáždění zvolilo nové dva členy výboru, paní Žilákovou a pana Rückerta za odstoupivší členy, pány Krejčiříka a Michálka.

Shromáždění vlastníků pověřuje výbor SVJ zabezpečit další opravy a rekonstrukce v domě v souladu s dosud provedenými kroky a schváleným rozpočtem. Výbor je dále pověřen věnovat zvýšenou pozornost problémům s dodávkami teplé vody a s udržováním pořádku před domem a v jeho společných prostorách.

Zapsal: P. Rychtařík Za správnost:

 

 

Ověřil: Ing. J. Michálek Csc. Petr Rychtařík

místopředseda SVJ předseda SVJ